Tính toán tải trọng và Ứng suất tới hạn dầm chịu lực dọc trục

Phép tính có thể tính toán tải trọng lớn nhất và Ứng suất tới hạn của các loại dầm như dầm chữ L, dầm chữ U, dầm chữ H.
【Phương pháp sử dụng】
Step1:Lựa chọn loại trụ dầm
Step2:Lựa chọn loại mặt cắt
Step3:Lựa chọn vật liệu
Step4:Nhập hệ số
Khi thực hiện tính toán、Kết quả tính toán xuất ra là Tải trọng lớn nhất(N)、Ứng suất tới hạn(N/mm2).

【Step1】Lựa chọn loại trụ dầm

Một đầu cố định-một đầu tự do Hai đầu có thể xoay Một đầu cố định-một đầu xoay Hai đầu cố định

 

Một đầu cố định-một đầu tự do

【Step2】Lựa chọn mặt cắt

【Step3】Lựa chọn vật liệu.

Vật liệu

Suất đàn hồi Young:E MPa

Khối lượng riêng:ρ ×10-6kg/mm3

【Step4】Nhập hệ số

↓Thông tin của trụ dầm

Chiều dài của trụ dầm:L mm

 

 

 

【Công thức tính toán】
・Tải trọng lớn nhất(Công thức Euler)※Đối tượng là các vật thể dạng thanh dài
 Fcr=n×𝛑2EImin/L2 (n=1/4)
・Ứng suất tới hạn
 σcr=Fcr/A=nx𝛑2E/λ2
・Ứng suất tới hạn
 k=√(lmin/A)
・Tỷ lệ kéo dài
 λ=L/k

■Kết quả tính toán

Tải trọng lớn nhất:Fcr N

Ứng suất tới hạn:σcr N/mm2

Bán kính quay:k mm

Tỷ lệ kéo dài:λ

 

Hai đầu có thể xoay

【Step2】Lựa chọn mặt cắt.

【Step3】Lựa chọn vật liệu.

Vật liệu

Suất đàn hồi Young:E MPa

Khối lượng riêng:ρ ×10-6kg/mm3

【Step4】Nhập hệ số

↓Thông tin của trụ dầm

Chiều dài của trụ dầm:L mm

 

 

 

【Công thức tính toán】
・Tải trọng lớn nhất(Công thức Euler)※Đối tượng là các vật thể dạng thanh dài
 Fcr=n×𝛑2EImin/L2 (n=1)
・Ứng suất tới hạn
 σcr=Fcr/A=nx𝛑2E/λ2
・Ứng suất tới hạn
 k=√(lmin/A)
・Tỷ lệ kéo dài
 λ=L/k

■Kết quả tính toán

Tải trọng lớn nhất:Fcr N

Ứng suất tới hạn:σcr N/mm2

Bán kính quay:k mm

Tỷ lệ kéo dài:λ

 

một đầu cố định- một đầu xoay

【Step2】Lựa chọn mặt cắt.

【Step3】Lựa chọn vật liệu.

Vật liệu

Suất đàn hồi Young:E MPa

Khối lượng riêng:ρ ×10-6kg/mm3

【Step4】Nhập hệ số

↓Thông tin của trụ dầm

Chiều dài của trụ dầm:L mm

 

 

 

【Công thức tính toán】
・Tải trọng lớn nhất(Công thức Euler)※Đối tượng là các vật thể dạng thanh dài
 Fcr=n×𝛑2EImin/L2 (n=2.046)
・Ứng suất tới hạn
 σcr=Fcr/A=nx𝛑2E/λ2
・Ứng suất tới hạn
 k=√(lmin/A)
・Tỷ lệ kéo dài
 λ=L/k

■Kết quả tính toán

Tải trọng lớn nhất:Fcr N

Ứng suất tới hạn:σcr N/mm2

Bán kính quay:k mm

Tỷ lệ kéo dài:λ

 

Hai đầu cố định

【Step2】Lựa chọn mặt cắt.

【Step3】Lựa chọn vật liệu.

Vật liệu

Suất đàn hồi Young:E MPa

Khối lượng riêng:ρ ×10-6kg/mm3

【Step4】Nhập hệ số

↓Thông tin của trụ dầm

Chiều dài của trụ dầm:L mm

 

 

 

【Công thức tính toán】
・Tải trọng lớn nhất(Công thức Euler)※Đối tượng là các vật thể dạng thanh dài
 Fcr=n×𝛑2EImin/L2 (n=4)
・Ứng suất tới hạn
 σcr=Fcr/A=nx𝛑2E/λ2
・Ứng suất tới hạn
 k=√(lmin/A)
・Tỷ lệ kéo dài
 λ=L/k

■Kết quả tính toán

Tải trọng lớn nhất:Fcr N

Ứng suất tới hạn:σcr N/mm2

Bán kính quay:k mm

Tỷ lệ kéo dài:λ

 

DMCA.com Protection Status