Tính toán khối lượng(vật liệu kim loại, nhựa, gỗ...)

Ban đầu「Hình dạng」Xin hãy lựa chọn

 

Hình chữ L Thép hình chữ U Thanh phẳng Hình chữ H
T Kết cấu có gân tăng cứng Hình chiếc mũ Hình chữ Z
Hình chữ Z có gân tăng cứng Hình trụ rỗng Hình hộp rỗng Hình trụ đặc
Lăng trụ tam giác Lăng trụ lục giác Lăng trụ bát giác" Hình cầu

 

【Công thức tính toán】
Khối lượng(kg) = Thể tích(mm2) × Tỉ trọng × 10-6

Chúng tôi rất chú ý đến độ chính xác của kết quả tính toán của công cụ này, nhưng chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn điều đó. Kết quả mang tính tham khảo. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do kết quả tính toán gây ra. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

 

Hình chữ L

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

t1 (mm)

t2 (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài, Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Thép hình chữ U

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

t1 (mm)

t2 (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Thanh phẳng

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình chữ H

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

t1 (mm)

t2 (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

T

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

t1 (mm)

t2 (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Kết cấu có gân tăng cứng

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

t (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình chiếc mũ

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W1 (mm)

W2 (mm)

H (mm)

t (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình chữ Z

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

t (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình chữ Z có gân tăng cứng

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

t (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình trụ rỗng

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

D (mm)

t (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình hộp rỗng

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

t (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình trụ đặc

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

D (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Lăng trụ tam giác

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

W (mm)

H (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Lăng trụ lục giác

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

H (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Lăng trụ bát giác

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

H (mm)

L (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)


●Trường hợp từ khối lượng tính ngược ra chiều dài,、 Hãy nhập khối lượng mục tiêu xuống dưới đây.

Khối lượng(kg)

Chiều dàiL(mm)

 

Hình cầu

【Step1】Lựa chọn vật liệu và tỉ trọng được nhập vào.※Việc nhập là bắt buộc

Vật liệu Tỉ trọng

【Step2】Xin hãy nhập vào kích thước

SD (mm)

【Step3】Xin hãy nhập vào số

N (Cái)

 

Khối lượng(kg)

DMCA.com Protection Status