Chuyển đổi đơn vị lực

Đơn vị SI→Đơn vị khoa học

 N  →  kgf   

Đơn vị khoa học→Đơn vị SI

 kgf   →   N   

 

Chuyển đổi đơn vị mô men xoắn

Đơn vị SI→Đơn vị khoa học

 N・m 

 N・cm
 kgf・mm
 kgf・cm

 

Đơn vị khoa học→Đơn vị SI

 kgf・cm 

 kgf・mm
 N・cm
 N・m

 

Chuyển đổi đơn vị áp suất-ứng suất

Đơn vị SI→Đơn vị khoa học

 MPa (N/mm2)  

 N/cm2
 kgf/mm2
 kgf/cm2

 

 

Đơn vị khoa học→Đơn vị SI

 kgf/cm2  

 kgf/mm2
 N/cm2
 MPa (N/mm2)

 

 

Chuyển đổi đơn vị Công

Đơn vị SI→Đơn vị khoa học

 J 

 kgf・m

 

Đơn vị khoa học→Đơn vị SI

 kgf・m 

 J

 

Chuyển đổi đơn vị Công suất-Động lực

Đơn vị SI→Đơn vị khoa học

 W 

 kgf・m/s
 PS

 

Đơn vị khoa học→Đơn vị SI

 kgf・m/s 

 W
 kW
 PS

 

DMCA.com Protection Status