Trang tính toán lực đẩy của xy lanh khí và thủy lực

【Step1】Xin hãy lựa chọn hệ thống đơn vị sử dụng

【Step2】Xin hãy nhập vào giá trị áp suất, trục xy lanh, đường kính trong xy lanh

Đường kính trong xy lanh ΦD (mm)

Trục xy lanh Φd (mm)

Áp suất P (MPa)

 

【Công thức tính toán】

Lực tác động khi piston đẩy ra F 1 = π 4 × D 2 × P

Lực tác động khi piston thu lại F 2 = π 4 × ( D 2 d 2 ) × P

Lực tác động khi piston đẩy ra F1 (N)

Lực tác động khi piston thu lại F2 (N)

【Step3】Hãy nhập vào lưu lượng

Lưu lượng Q (L/min)

 

【Công thức tính toán】

Tốc độ khi đẩy ra v 1 = 1 , 000 , 000 × Q 60 × π 4 × D 2

Tốc độ khi thu lại v 2 = 1 , 000 , 000 × Q 60 × π 4 × ( D 2 d 2 )

Tốc độ khi đẩy ra v1 (mm/sec)

Tốc độ khi thu lại v2 (mm/sec)

【Step4】Hãy nhập khoảng di chuyển

Khoảng di chuyển ST (mm)

 

【Công thức tính toán】

Thể tích V = π 4 × D 2 × S T × 10 6

Thể tích của 「không khí hoặc dầu」 V(L)


Công cụ này là một công cụ tính toán lực đẩy đơn giản cho xi lanh thủy lực và khí nén. Chúng tôi rất chú ý đến độ chính xác của kết quả tính toán của công cụ này, nhưng chúng tôi không đảm bảo điều đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào ngay cả khi bạn phải chịu bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do kết quả tính toán. Nó mang tính tham khảo cho bạn.

Phần giải thích cho công cụ tính toán trên được mô tả dưới đây.

Phần giải thích công thức công cụ tính toán

 

Lực đẩy lý thuyết của xy lanh được tính theo công thức sau.

 

Lực đẩy lý thuyết của xy lanh F =Diện tích ứng lực của piston A xÁp suất sử dụng P

 

Xy lanh có loại tác động đơn và loại tác động kép

 

Với xy lanh tác động đơn chỉ có một cổng nạp khí, piston quay lại vị trí tự động bằng lực đẩy của lò xo
Xy lanh tác động kép có hai cổng nạp khí, cả hai chiều đẩy và kéo đều do áp suất dòng khí

 

 

Công cụ này cho thấy với loại tác động kép, diện tích tiếp nhận áp suất ở phía đẩy ra và phía thu lại là khác nhau. Do đó, Công thức tính toán lực đẩy lý thuyết được xuất ra bởi hai Công thức tính toán ở hai phía đẩy ra và phía thu lại khác nhau.

 

Lực tác động khi piston đẩy ra  F 1 = A 1 × P = π 4 × D 2 × P
Lực tác động khi xy lanh thu lại  F 2 = A 2 × P = π 4 × ( D 2 d 2 ) × P

 

F 1 :Lực tác động khi piston đẩy ra (N)
F 2 :Lực tác động khi xy lanh thu lại (N)
D :Đường kính trong xy lanh (mm)
d :Trục xy lanh (mm)
P :Áp suất sử dụng (MPa)

 

Bạn có thể tìm tốc độ của xy lanh bằng cách nhập Lưu lượng trên phút 1 vào xy lanh ở Bước 3.

 

v 1 = 1 , 000 , 000 × Q 60 × A 1   v 2 = 1 , 000 , 000 × Q 60 × A 2

v 1 , v 2 :Tốc độ của xy lanh (mm/sec)
Q :Lưu lượng  (L/min)
A 1 , A 2 :Diện tích tiếp nhận áp suất(mm2)

 

 

Ở Step 4 thể tích có thể được tính, khoảng di chuyển của xy lanh S T lượng dầu hoặc khí cần thiết để di chuyển một khoảng như thế

 

 

Công thức tính toán được viết ở dưới đây.

V = A 1 × S T × 10 6

V :Thể tích(L)
A 1 :Diện tích tiếp nhận áp suất(mm2)
S T :Khoảng di chuyển (mm)

 

※Lực đẩy thực tế khi so sánh với lực đẩy lý thuyết có thể khác theo chiều hướng thấp hơn do ma sát và tổn thất.

DMCA.com Protection Status